Elektronikus megfigyelés adatkezelési tájékoztató

Szerző: | jún 8, 2023


A kamerával megfigyelt terület:

– az Ügyvédi Iroda nyílászárói és

– a nyílászárók előtt közvetlen elhelyezkedő, magántulajdonban lévő terület.

A kamerák közterületről nem készítenek felvételt.

I. Az adatkezelő adatai és elérhetőségei

Név:                                                                                Dr. Anda Péter Ügyvédi Iroda és a Dr. Dibáczi Zsuzsanna Ügyvédi Iroda (továbbiakban együtt mint Iroda)

Cím:                                                                               1146 Budapest, Thököly út 117.

Telefon:                                                                         06702762663

Email:                                                                            dr.anda.peter@gmail.com

Weboldal:                                                                     www.andapeterugyved.hu

II. A kezelt adatok köre, jogalapja, célja, adatok továbbítása, adatokhoz hozzáférés              

Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő és az érintettek jogos érdeke
Az adatkezelés célja az emberi élet, testi épség védelme és vagyonvédelem
Érintettek köre az adatkezelőkkel foglalkoztatási jogviszonyban állók, illetve az adatkezelő székhelyére, ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekbe belépő személyek
Érintettekre vonatkozó adatok Mozgó képfelvétel, arcképmás, mozdulat
Az adatkezelés időtartama 14 nap
Az adatkezelés technikai jellege elektronikusan
Az adatok őrzése, tárolása az adatkezelő szerverén
Az adatokhoz fizikailag hozzáférhet (adatokat törölhet, megsemmisíthet) irodavezető ügyvéd
Az adatokat megismerheti irodavezető ügyvéd
Adatok továbbítása Az adatok továbbítására harmadik személy részére csak jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében kerül sor.

III. Adatbiztonság

A megadott személyes adatokat az Iroda saját szervereken tárolja, adatfeldolgozói közreműködést nem vesz igénybe. Az Iroda megfelelő informatikai, technikai, személyi és szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például az informatikai rendszerben tártolt adatokhoz való hozzáférést jelszóval, tűzfallal védi, illetve adatkezelési szabályzatot készített, a foglalkoztatottak részére rendszeres képzést tart.

IV. Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai

A tájékoztatás kéréshez való jog

Az  érintett  személy  az  I.  pontban  megadott  elérhetőségeken  keresztül,  írásban  tájékoztatást kérhet az Irodától arról, hogy

–     milyen személyes adatait,

–     milyen jogalapon,

–     milyen adatkezelési cél miatt,

–     milyen forrásból,

–     mennyi ideig kezeli,

–    az Iroda  kinek,  mikor,  milyen  jogszabály  alapján,  mely  személyes  adataihoz  biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az érintettek az Iroda nyílászáróinak a megközelítésével valamint a területére való belépéssel elismerik és tudomásul veszik a kamerás megfigyelés tényét. A megfigyelő rendszer létéről és működéséről a kötelezettségének megfelelve az Iroda figyelemfelhívó jelzést helyezett el arról, hogy az adott területen elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz. A figyelemfelhívó jelzés mellett a jelen adatvédelmi tájékoztató is kihelyezésre került.

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, a képfelvétel rögzítésétől számított tíz napon és nyitvatartási időn belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot az Iroda ne semmisítse meg, illetve ne törölje. A kérelmet úgy kell előterjeszteni, hogy azt az Iroda teljesíteni tudja.

Az emberi életet, testi épséget, vagyont sértő körülményt az irodavezető felé kell jelezni szóban vagy írásban. A szóbeli jelzés esetén azonnali jegyzőkönyv felvételére kerül sor. Az Irodavezető az emberi életet, testi épséget, vagyont sértő körülmény időpontja alapján beazonosítja és intézkedik a tevékenység és a felvétel biztonságos adathordozóra történő lementése iránt és írásbeli visszajelzést küld a körülményt jelzőnek a mentés megtörténtéről.

Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni.

Amennyiben a megkeresésre – attól számított harminc napon belül- , hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. A tájékoztatás és a rögzítés kérése ingyenes. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a felvételekből másolatot kér, csak anonimizált formában tudjuk kérését teljesíteni, azaz pl. minden olyan természetes személy arca, azonosításra alkalmas személyes adata kitakarásra fog kerülni, akik nem adtak hozzájárulást a felvételek kiadásához. A kérelmező azonosítása érdekében az Iroda fényképfelvételt kérhet a kérelmezőtől.

A törléshez való jog

Az érintett személy az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Irodától a személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet az Iroda abban az esetben utasítja el, ha az Iroda a személyes adatok további tárolására köteles.  Ilyen eset például az, ha az irattárazásra vonatkozó határidő nem telt le.  Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Iroda a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti az érintettet.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy  a személyes adatait az Iroda zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és  az  egyéb  adatoktól  elkülönített  kezelés  biztosításával).  A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adat zárolását kérheti az érintett például  abban  az  esetben,  ha  úgy  gondolja,  hogy  a beadványát  az  Iroda  jogellenesen  kezelte,  azonban az  általa  kezdeményezett  hatósági  vagy bírósági  eljárás  érdekében  szükséges  az,  hogy  a  felvételt  az  Iroda  ne  törölje.  Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság  megkereséséig  az  Iroda  tovább  tárolja  a  személyes  adatot (például felvételt), ezt követően törli az adatokat.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Iroda személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például tiltakozhat az ellen, ha az Iroda hozzájárulása nélkül a személyes adatot tudományos kutatás céljából felhasználná.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Hozzájárulás visszavonásának joga

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés bármikor visszavonható, a visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az Ön kilétével kapcsolatban kétségünk merül fel, abban az esetben a személyazonosságának megerősítéséhez, kilétének megállapításához szükséges információk nyújtását kérhetjük.

V. Jogorvoslati tájékoztatás

Személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával kérjük, keresse az Irodavezetőt az I. pont szerinti elérhetőségén.  Az Iroda a panaszát kivizsgálja, és tájékoztatja a vizsgálat eredményéről és az általa megtett intézkedésekről.

Amennyiben az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése sérti a vonatkozó jogszabályokat, jogosult az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt tenni vagy bírósághoz fordulni.

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

VI. Záró rendelkezés

A személyes adatai kezeléséhez kapcsolódó bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon az Irodához és az Ön jogait szem előtt tartva segítünk a kérdései megválaszolásában, jogai érvényesülésében.

VII. A tájékoztató érvényessége

A tájékoztató érvényes 2023. 06. 08. naptól kezdődően.

Tisztelettel:

dr. Anda Péter ügyvéd és

dr. Dibáczi Zsuzsanna

ügyvéd

sk.